Školní řád MŠ

Školní řád MŠ upravuje

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

b) provoz a vnitřní režim školy,

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětía jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

.

Celý dokument je zveřejněn na informačním místě v přízemí školy.

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
NPO_publicita1024_1-
Doucovani_publicita1024_1-
logo-ucici-se-malotridky-