Školská rada

Školská rada při ZŠ a MŠ Křižánky

První zasedání školské rady proběhlo 21. 11. 2022.

Předsedkyní byla zvolena Bc. Aneta Voldánová

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Členové školské rady při ZŠ a MŠ Křižánky

Jmenovaní zřizovatelem:

Adéla Vítková

 

Zvolení zákonnými zástupci žáků:

Bc. Aneta Voldánová

 

Zvolení pedagogickými pracovníky školy:

Yvona Pošvicová

 

Činnost školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zdravy_kraj_logo-
a334581c71-logo-sk-
Skola_podporujici_zdravi_logo-
NPO_publicita1024_1-
Doucovani_publicita1024_1-
logo-ucici-se-malotridky-